Všeobecné obchodní podmínky Partnerského programu PROFI CREDIT

zpět na hlavní stránku

For English version of the General Terms And Conditions click here.

I. PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále „odběratel“) stanovuje dále uvedené všeobecné podmínky, dále „VOP“, Partnerského programu PROFI CREDIT (dále „partnerský program“ nebo také „affiliate program“).

II. Vznikne-li rozpor mezi zněním těchto VOP a textem smlouvy s partnerem ve věci affiliate programu uzavřenou, má přednost text smlouvy.

Definice pojmů

a) Affiliate odkaz – unikátní odkaz identifikující affiliate partnera při dodávání kontaktů v rámci partnerského programu.

b) Affiliate partner (dále „partner“) – podnikatel spolupracující na základě uzavřené smlouvy s odběratelem v partnerském programu.

c) CPS (Cost Per Sale) – provizní model vymezující výši odměny partnera buď částkou za jednotlivou smlouvu, nebo procentem z vyplacené částky za každou smlouvu.

d) Kampaně – marketingové kampaně pro jednotlivé produkty odběratele zveřejněné na portále, obsahující reklamní materiály pro danou kampaň, dostupné ke stažení pro partnery.

e) Kontakt (popř. také „dodaný kontakt“) – kontakt na zájemce, generovaný z reklamních materiálů odběratele umístěných na webových stránkách partnera a zaslaný odběrateli, nebo kontakt získaný partnerem v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů přes vlastní webový formulář či vlastní partnerskou síť a zaslaný odběrateli partnerem jakožto správcem.

f) Ověřený kontakt – kontakt, který nebyl odběratelem vyhodnocen jako zamítnutý, byl ověřen call centrem a zaslán do obchodní sítě odběratele.

g) Partnerský portál (též „portál“) – webová stránka partnerského programu, rozhraní, skrze které se mohou partneři přihlásit do svého partnerského účtu.

h) Partnerský účet – prostor na portále určený pro partnera, kde se nacházejí informace o dodaných kontaktech, vzniklých smlouvách, provizích a o probíhajících kampaních.

i) Provizní účet – účet pro připisování odměn partnera v partnerském účtu, kde může partner sledovat aktuální zůstatek a historii operací.

j) Reklamní materiály – marketingové materiály odběratele (např. bannery apod.) nebo affiliate odkazy směřující k určité stránce s kontaktním formulářem odběratele umístěné na webové stránce partnera.

k) Vyplacená částka – částka úvěru, která byla vyplacena zájemci na základě uzavřené smlouvy mezi zájemcem a odběratelem.

l) Webová stránka partnera – webová stránka, kterou má partner k dispozici a která mu umožňuje plnění smlouvy.

m) Zájemce o úvěr (nebo “zájemce“) – osoba, která projevila zájem o získání produktů nabízených společností odběratele.

n) Žádost – žádost o poskytnutí produktu odběratele sepsaná se zájemcem na základě obdrženého ověřeného kontaktu.

Zásady partnerského programu

1. Pro účast v affiliate programu je třeba, aby se partner zaregistroval na partnerském portále na adrese https://partner.proficredit.cz; partnerský účet bude partnerovi aktivován po uzavření smlouvy a potvrzení seznámení se s těmito VOP podpisem; dříve nebude aktivace partnerského účtu možná.

2. Odběratel je oprávněn bez předchozího upozornění a bez náhrady zrušit účet, který obsahuje smyšlené, neplatné nebo zastaralé údaje, a/nebo je-li účet duplicitní.

3. Při registraci partner správně uvede tyto informace:

a) Firma

b) Sídlo

c) Údaje o registraci z obchodní nebo živnostenské evidence

d) IČ

e) DIČ

f) Zastupující osoby

g) Bankovní spojení

h) E-mail

i) Telefonní číslo

j) Kontaktní osoba – jméno, telefonní číslo, e-mail

k) Korespondenční adresa – je-li odlišná od sídla firmy

l) Uživatelské jméno (partner si zvolí)

m) Heslo (partner si zvolí).

5. Partner je povinen uchovávat přihlašovací údaje (jméno, heslo) s nejvyšší obezřetností a zamezit nepovolaným osobám v přístupu k těmto údajům.

6. Bude-li mít partner byť jen podezření na zneužití svého účtu, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny na portále.

7. Partner nesmí provádět žádné změny reklamních materiálů odběratele, zejména změny v grafické úpravě reklamních materiálů a adrese stránky, na kterou reklamní materiály odkazují.

8. Partnerské webové stránky, na kterých jsou zveřejněny reklamní materiály odběratele, nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:

a) webové stránky, které jsou “ve výstavbě”

b) webové stránky, které porušují právní předpisy, popř. jejich prostřednictvím dochází k šíření pornografie, propagaci protiústavních organizací, vyzývání k páchání trestných činů, k pohrůžkám trestnými činy.

9. Odběratel je oprávněn kdykoliv vyžádat od partnera seznam všech webů, na kterých se zobrazuje nebo na nichž se v posledních 15 dnech zobrazovala jeho reklama. Partner je v takovém případě povinen nejpozději do 3 pracovních dnů poskytnout odběrateli kompletní seznam.

10. Není-li partner schopen takový seznam poskytnout, je povinen o tom informovat odběratele před začátkem propagace. Partnerovi nenáleží provize v případě propagace, kde není schopen věrohodně doložit zdroj.

11. Účast v affiliate programu neopravňuje partnera k propagaci reklamních materiálů odběratele skrze obchodní sdělení (PPC, direct mailing, SMS, Facebook messenger, WhatsApp messenger a jiné). Jakákoliv propagace tímto způsobem je bez předchozího písemného souhlasu odběratele zakázána. Partner jednající v rozporu s tímto zákazem nemá právo na úhradu žádné odměny ani náhradu s touto neobjednanou činností vzniknuvších nákladů.

12. Partner není též výslovně oprávněn použít reklamních materiálů odběratele pro zasílání nevyžádané reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků.

13. Partner není oprávněn používat jiné reklamní materiály odběratele než ty, které mu byly zpřístupněny na portále, případně jinak poskytnuty odběratelem. Partner není oprávněn dělat jakékoli změny v těchto materiálech.

Provize

1) Odměna za řádně poskytnuté služby partnera je tvořena takto:

a) Dle provizního modelu CPS: Partner obdrží odměnu 6 % z každé smlouvy uzavřené se zájemcem, jehož kontakt byl doručen partnerovým prostřednictvím, a jež zároveň nebyla během 14 dnů od uzavření zrušena ze strany zájemce.

b) Jiná odměna: Je-li u jednotlivé kampaně uvedena odlišná výše odměny a/nebo jiný provizní model než v bodu a) a partner použije reklamní materiály z takové kampaně, přísluší partnerovi odměna uvedená u kampaně a na odměnu podle písm. a) nebo jakoukoli další odměnu již nemá partner nárok.

2) Odměny jsou partnerovi pravidelně připisovány na jeho provizní účet dostupný v rámci jeho partnerského účtu.

3) Veškeré uváděné výše odměn jsou včetně daně z přidané hodnoty.

4) Provozovatel vyplácí odměny z provizního účtu, jak je dále uvedeno.

5) Po přihlášení do portálu má partner ve svém účtu přístup k aktuálním statistikám, které se vztahují ke konverzím/prodeji v obchodní síti odběratele prostřednictvím kontaktů, které byly doručeny partnerem nebo generovány z reklamních materiálů umístěných na stránkách partnera. Tyto statistiky ukazují:

a) celkový počet kontaktů

b) počet ověřených kontaktů

c) počet žádostí

d) počet uzavřených smluv

e) částku vyplacenou za smlouvy

6) V partnerském účtu má partner přístup k aktuálnímu proviznímu modelu svých odměn a k zůstatku svého provizního účtu, kam jsou mu odběratelem připisovány odměny a kde má možnost sledovat historii operací.

Fakturace

1) Výplata odměn se uskuteční formou převodu na bankovní účet partnera uvedený při registraci/na faktuře, a to do 15 dnů ode dne doručení správně vyplněné faktury provozovateli.

2) Faktura musí být vystavena na odběratele v souladu s jeho platnými obchodními údaji uvedenými v obchodním rejstříku a zaslána jako příloha ve formátu PDF na e-mailovou adresu odběratele fakturace@proficredit.cz.

3) Partner může za své služby vystavit maximálně jednu fakturu v kalendářním měsíci, minimální fakturovaná částka je 500,- Kč.

Ukončení smlouvy

1) Výpovědní doba činí jeden měsíc. Běží od prvního dne měsíce, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

2) V případě závažného porušení podmínek spolupráce je odběratel oprávněn ukončit smlouvu výpovědí účinnou dnem doručení partnerovi.

3) Je-li dána výpověď podle odst. 1, je odběratel oprávněn partnerovi současně s výpovědí nařídit, aby počínaje doručením výpovědi ukončil veškerou činnost pro odběratele. Partner jednající v rozporu s tímto pokynem nemá právo na odměnu ani náhradu nákladů.

Ochrana osobních údajů

1)Odběratel je správce osobních údajů partnera, který není právnickou osobou. A tyto osobní údaje zpracovává v souvislosti s uzavřenou smlouvou a právními vztahy s ní souvisejícími.

2) Odběratel zpracovává údaje o partnerovi uvedené v registračním formuláři v rozsahu nezbytném pro uzavření, realizaci, změny nebo ukončení právního vztahu mezi ním a partnerem, zejména v souvislosti s uzavřením a realizací partnerské smlouvy.

3) Partner má právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i v případech uvedených v právních předpisech o ochraně osobních údajů – právo na jejich opravu, resp. doplnění, výmaz nebo omezení jejich zpracování, jakož i právo vznést námitku proti jejich zpracování nebo podat stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Další ustanovení

1) Rozhodným právem této smlouvy, je-li na straně partnera osoba, která nemá sídlo v České republice, je právo české. Jako místně příslušný soud si pro takový případ smluvní strany dohodly Okresní soud v Pardubicích či, je-li dána jeho funkční příslušnost, Krajský soud v Hradci Králové

2) V případě ukončení spolupráce s partnerem mu odběratel vyplatí aktuální zůstatek na účtu provizí ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy.

Připojte se k Partnerskému programu
PROFI CREDIT
a začněte vydělávat ještě dnes!