Pravidla Partnerského Programu PROFI CREDIT

zpět na hlavní stránku

I. PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále „odběratel“) stanovuje dále uvedené všeobecné podmínky, dále „VOP“, programu partnerství v internetovém programu Affiliate (dále „program Affiliate“).

II. Vznikne-li rozpor mezi zněním těchto VOP a textem smlouvy s partnerem ve věci programu Affiliate uzavřenou, má přednost text smlouvy.

Definice pojmů

PROFI CREDIT Czech, a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, společnost, je organizátorem internetového Partnerského programu, který nabízí produkt – nebankovní půjčku.

Affiliate partner (dále „partner“) – podnikatel spolupracující na základě uzavřené smlouvy s odběratelem v Partnerském programu Affiliate, dále „smlouva“.

CPL (Cost Per Lead) – provizní model vyjadřující výši odměny partnera za ověřený kontakt odběratelem a předaný do obchodní sítě.

CPA (Cost Per Application) – provizní model vyjadřující výši odměny partnera za dokončenou žádost.

CPS (Cost Per Sale) – provizní model vyjadřující výši odměny partnera buď za jednotlivou smlouvu nebo procentem z vyplacené částky za každou smlouvu.

Kampaně – marketingové kampaně pro jednotlivé produkty odběratele zveřejněné na portále, obsahující reklamní materiály pro danou kampaň, dostupné ke stažení pro partnery.

Kontakt ( popř. také „dodaný kontakt“) – kontakt na zájemce, generovaný z reklamních materiálů odběratele umístěných na webových stránkách partnera a zaslaný odběrateli.

Ověřený kontakt – kontakt, který nebyl odběratelem vyhodnocen jako zamítnutý, byl ověřen call centrem provozovatele a zaslán do obchodní sítě odběratele.

Panel – prostor na portále určený pro partnera, zobrazující stav partnerského účtu, aktivit partnera včetně statistik, jednotlivých kampaních a informace o odměnách.

Portál – webová stránka Partnerského programu Affiliate, současně zpracovává přihlašovací brány do panelu, webové aplikace/rozhraní pro partnery.

Provizní model – forma a výše odměny partnera.

Provizní účet – účet pro připisování odměn partnera v panelu na portále, kde může partner sledovat aktuální zůstatek, pohyby a generovat žádosti o výplaty odměn včetně fakturačních podkladů.

Reklamní materiály – reklamní materiály odběratele (např. bannery apod.) nebo odkazy směřující k určité stránce s kontaktním formulářem odběratele umístěné na webové stránce partnera.

Vyplacená částka – částka úvěru, která byla vyplacena zájemci na základě uzavřené smlouvy mezi zájemcem a odběratelem.

Webová stránka partnera – webová stránka, která je partnerovi k dispozici, která umožňuje plnění smlouvy partnerem.

Zájemce o úvěr (nebo “zájemce“) – osoba, která projevila zájem o získání produktů nabízených společností odběratelem.

Zo) Žádost – žádost o poskytnutí produktu odběratele sepsaná se zájemcem na základě obdrženého ověřeného kontaktu.

Zásady programu Affiliate

1. Pro účast v programu Affiliate musí být partner registrován na portále na adrese https://partner.proficredit.cz, učiní tak po uzavření smlouvy a potvrzení seznámení se s těmito VOP; dříve registrace nebude umožněna.

2. Každý partner má jen jeden účet v programu Affiliate.

3. Odběratel je oprávněn bez předchozího upozornění a bez náhrady zrušit účet, který obsahuje smyšlené, neplatné nebo zastaralé údaje, a/nebo je-li účet duplicitní.

4. Při registraci partner správně uvede tyto informace:

a)Firma

b)Sídlo

c)Údaje o registraci z obchodního nebo živnostenské evidence;

d)IČ;

e)DIČ;

f)Zastupující osoby;

g)bankovní spojení;

h)E-mail;

i)Telefonní číslo;

j)Kontaktní osoba – jméno, telefonní číslo, email;

k)Korespondenční adresa – je-li odlišná od sídla firmy;

l)Uživatelské jméno (partner si zvolí);

m)Heslo (partner si zvolí).

5. Partner je povinen uchovávat přihlašovací údaje (jméno, heslo) s nejvyšší obezřetností a zamezit nepovolaným osobám v přístupu k těmto údajům.

6. Bude-li mít partner byť jen podezření ze zneužití svého účtu, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny na portále.

7. Partner je povinen:

a) poskytovat na svých webových stránkách prostor pro odběratele a zveřejňovat na nich jeho reklamní materiály;

b) neprovádět žádné změny reklamních materiálů odběratele, zejména změny v grafické úpravě reklamních materiálů a adrese stránky, na kterou reklamní materiály odkazují.

8. Partnerské webové stránky, na kterých jsou zveřejněny reklamní materiály odběratele, nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:

a) webové stránky, které jsou “ve výstavbě”

b) webové stránky, které porušují právní předpisy, popř. jejich prostřednictvím dochází k šíření pornografie, propagaci protiústavních organizací, vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy.

9. Odběratel je oprávněn kdykoliv vyžádat od partnera seznam všech webů, na kterých se zobrazuje, nebo na nichž se v posledních 15 dnech zobrazovala jeho reklama. Partner je v takovém případě povinen nejpozději do 3 pracovních dnů poskytnout odběrateli kompletní seznam.

10. Není-li partner schopen takový seznam poskytnout, je povinen o tom informovat odběratele před začátkem propagace. Partnerovi nenáleží provize v případě propagace, kde není schopen věrohodně doložit zdroj..

11. Účast v programu Affiliate neopravňuje partnera k propagaci reklamních materiálů odběratele skrze obchodní sdělení (PPC, direct mailing, SMS, Facebook messenger, WhatsApp messenger a jiné). Jakákoliv propagace tímto způsobem je bez předchozího písemného souhlasu odběratele zakázána. Partner jednající v rozporu s tímto zákazem nemá právo na úhradu žádné odměny ani náhradu s touto neobjednanou činností vzniknuvších nákladů.

12. Partner není též výslovně oprávněn použít reklamních materiálů odběratele pro zasílání nevyžádané reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků.

13. Partner není oprávněn používat jiné reklamní materiály odběratele než ty, které mu byly zpřístupněny na portále. Partner není oprávněn dělat jakékoli změny v těchto materiálech.

Provize

1) Odměna za řádně poskytnuté služby partnera je tvořena takto:

a) Odměna XX Kč za každý ověřený kontakt (model CPA). Partner obdrží provizi za každý takový ověřený kontakt z kontaktů zaslaných odběrateli.

b) Jiná odměna: Je-li u jednotlivé kampaně uvedena odlišná výše odměny a/nebo jiný provizní model než v bodu a. a partner použije reklamní materiály z takové kampaně, přísluší partnerovi odměna uvedená u kampaně a na odměnu podle písm. a) nebo jakoukoli další odměnu již nemá partner nárok.

2) Odměny jsou partnerovi pravidelně připisovány na jeho provizní účet dostupný na portále.

3) Veškeré výše uváděné výše odměn jsou bez daně z přidané hodnoty.

4) Provozovatel vyplácí odměny z provizního účtu, jak je dále uvedeno.

5) Po přihlášení do portálu má partner v panelu přístup k aktuálním statistikám, které se vztahují ke konverzím/prodeji v obchodní síti odběratele prostřednictvím kontaktů, které byly generovány z reklamních materiálů umístěných na stránkách partnera. Tyto statistiky ukazují:

a)celkový počet kontaktů;

b)počet ověřených kontaktů;

c)počet žádostí;

d)počet uzavřených smluv;

e)částku vyplacenou za smlouvy.

6) Po přihlášení do portálu má partner v panelu přístup k aktuálnímu modelu svých odměn a k zůstatku svého provizního účtu, kam jsou mu odběratelem připisovány odměny podle provizního modelu, a kde má možnost generovat žádosti o převod finančních prostředků na svůj účet, jak je dále uvedeno. A to včetně podkladů pro fakturaci a sledovat historii pohybů na tomto provizním účtu.

Fakturace

1)Výplata odměn se uskuteční formou převodu na bankovní účet partnera uvedený při registraci/na faktuře, a to do 15 dnů ode dne doručení správně vyplněné faktury odběrateli.

2)Faktura musí být vystavena na odběratele v souladu s jeho platnými obchodními údaji uvedenými v obchodním rejstříku a zaslána e-mailem jako příloha ve formátu PDF na emailovou adresu odběratele fakturace@proficredit.cz

3)Partner může za své služby vystavit maximálně jednu fakturu v kalendářním měsíci, minimální fakturovaná částka je 500,- Kč

Ukončení smlouvy

1)Výpovědní doba činí jeden měsíc. Běží od prvního dne měsíce následujícího od měsíce, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

2)V případě závažného porušení podmínek spolupráce je odběratel oprávněn ukončit smlouvu výpovědí účinnou dnem doručení partnerovi.

3)Je-li dána výpověď podle odst. 1, je odběratel je oprávněn partnerovi současně s výpovědí nařídit, aby počínaje doručením výpovědi, ukončil veškerou činnost pro odběratele. Partner jednající v rozporu s tímto pokynem nemá právo na odměnu ani náhradu nákladů.

Ochrana osobních údajů

1)Odběratel je správce osobních údajů partnera, který není právnickou osobou. A tyto osobní údaje zpracovává v souvislosti s uzavřenou smlouvou a právními vztahy s ní souvisejícími.

2)Odběratel zpracovává údaje o partnerovi uvedené v registračním formuláři v rozsahu nezbytném pro uzavření, realizaci, změny nebo ukončení právního vztahu mezi ním a partnerem, zejména s uzavřením a realizací partnerské smlouvy.

3)Partner má právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i v případech uvedených v právních předpisech o ochraně osobních údajů – právo na jejich opravu, resp. doplnění, výmaz nebo omezení jejich zpracování jakož i právo vznést námitku proti jejich zpracování nebo podat stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Další ustanovení

1)Rozhodným právem této smlouvy, je-li na straně partnera osoba, která nemá sídlo v České republice, je právo české. Jako místně příslušný soud si pro takový případ smluvní strany dohodly Okresní soud v Pardubicích či, je-li dána jeho funkční příslušnost, Krajský soud v Hradci Králové.

2)V případě ukončení spolupráce s partnerem odběratel mu vrátí aktuální zůstatek na účtu provizí ve lhůtě nejméně 30 dnů ode dne ukončení smlouvy.

Připojte se k Partnerskému programu
PROFI CREDIT
a začněte vydělávat ještě dnes!